Psychiatria Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Schizofrenia w pytaniach

Jaką skuteczność i bezpieczeństwo wykazuje dodanie leków przeciwdepresyjnych do terapii neuroleptykami u pacjentów ze schizofrenią?

Jaką skuteczność i bezpieczeństwo wykazuje dodanie leków przeciwdepresyjnych do terapii neuroleptykami u pacjentów ze schizofrenią?

Analiza publikacji przedstawiających wyniki badań randomizowanych porównujących wpływ dodania leków przeciwdepresyjnych do terapii neuroleptykami u pacjentów ze schizofrenią vs placebo lub brak dodatkowej terapii przemawia na rzecz korzystnego wpływu dołączenia leku przeciwdepresyjnego w tej grupie chorych. Analizy oparto na wynikach ponad 80 badań, w których uczestniczyło ponad 3600 pacjentów. Dodanie leku przeciwdepresyjnego było istotnie statystycznie skuteczniejsze od placebo w redukcji objawów depresji, objawów negatywnych i pozytywnych, jakości życia oraz odsetka osób odpowiadających na terapię.

Czy istnieje związek pomiędzy bezsennością a ryzykiem psychozy?

Czy istnieje związek pomiędzy bezsennością a ryzykiem psychozy?

Pacjenci z wysokim klinicznym ryzykiem (clinical high risk, CHR) psychozy częściej doświadczają problemów ze snem w porównaniu z populacją osób bez takiego ryzyka. Do takich wniosków doszli badacze z Nowego Jorku. Uczeni z Columbia University Medical Center ocenili obecność zaburzeń snu u niemal 200 pacjentów z wysokim ryzykiem psychozy w wieku 13–30 lat i porównali je z wynikami grupy osób bez takiego ryzyka. Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Psychiatry Research wskazują, że zaburzenia snu u pacjentów z wysokim ryzykiem psychozy są związane z obecnością bardziej nasilonych objawów negatywnych i pozytywnych, a także z gorszym ogólnym funkcjonowaniem.

Czy stres ma związek z rozwojem i przebiegiem schizofrenii?

Czy stres ma związek z rozwojem i przebiegiem schizofrenii?

Istnieją liczne dowody wskazujące, że stres odgrywa ważną rolę zarówno w etiopatogenezie schizofrenii, jak i przebiegu tej choroby. Podkreśla się zwłaszcza rolę przewlekłego, nadmiernego stresu. Największą podatność na czyniki stresowe wykazuje zwłaszcza niedojrzały układ nerwowy oraz układ wewnątrzwydzielniczy w okresie dziecięcym. Część autorów wskazuje na koncepcję tzw. dwóch uderzeń

Czy pacjenci ze schizofrenią odnoszą korzyści ze stosowania metforminy?

Czy pacjenci ze schizofrenią odnoszą korzyści ze stosowania metforminy?

Leczenie przeciwpsychotyczne jest związane ze wzrostem masy ciała oraz rozwojem zespołu metabolicznego. Czynniki te istotnie zwiększają ryzyko miażdżycy i chorób układu krążenia. Jak wskazują statystyki, zespół metaboliczny występuje niemal u co drugiego chorego na schizofrenię, a choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonu w tej grupie chorych.

W jakiej populacji ryzyko rozwoju schizofrenii jest najwyższe?

W jakiej populacji ryzyko rozwoju schizofrenii jest najwyższe?

W najnowszym badaniu przeprowadzonym na uniwersytecie w Cambridge wykazano, że ryzyko rozwoju zaburzeń psychotycznych, w tym schizofrenii, jest najwyższe w grupie osób młodych, płci męskiej, jak również w przypadku mniejszości etnicznych i populacji osób mieszkających na terenach miejskich i w rejonach ubogich.

Czy immunoterapia może być przyszłością w leczeniu schizofrenii?

Czy immunoterapia może być przyszłością w leczeniu schizofrenii?

Badanie opublikowane w prestiżowym The Lancet Psychiatry dostarcza nowych danych dotyczących patofizjologii schizofrenii. Jak wykazali badacze z uniwersytetu w Oxfordzie oraz z Oxford Health NHS Foundation Trust, we krwi osób z wczesnymi objawami schizofrenii obecne są swoiste przeciwciała, zwłaszcza skierowane przeciwko receptorowi NMDA, które, jak wykazano już wcześniej, są także jednym z czynników patogenetycznych zapalenia mózgu.

Czy zaburzenia metaboliczne w schizofrenii wynikają tylko z działań niepożądanych leków oraz niezdrowego trybu życia?

Czy zaburzenia metaboliczne w schizofrenii wynikają tylko z działań niepożądanych leków oraz niezdrowego trybu życia?

Częstość występowania cukrzycy u osób ze schizofrenią jest o 30% wyższa niż w populacji ogólnej. Dotychczas określone czynniki predysponujące do tego zjawiska obejmowały przyczyny zewnętrzne, takie jak wpływ stosowanego leczenia przeciwpsychotycznego, niezdrowy styl życia oraz ograniczony kontakt z opieką zdrowotną pacjentów psychotycznych. Wyniki metaanalizy opublikowanej w październiku w prestiżowym Lancet Psychiatry wskazują na dodatkowy, wewnętrzny, wynikający bezpośrednio z choroby czynnik predysponujący osoby ze schizofrenią do rozwoju cukrzycy i innych zaburzeń metabolicznych.

Z jakimi deficytami funkcjonowania społecznego mamy do czynienia w schizofrenii?

Z jakimi deficytami funkcjonowania społecznego mamy do czynienia w schizofrenii?

Zaburzenia funkcjonowania społecznego u osób ze schizofrenią dotyczą deficytów poznawczych, percepcyjnych, ruchowych i emocjonalnych oraz obejmują płaszczyzny życia zawodowego, rodzinnego, sposobu spędzania wolnego czasu oraz zainteresowań, jak również stopnia samodzielności egzystencji. Stopień zaburzeń jest zwykle najwyraźniejszy w kontekście funkcjonowania zawodowego, w mniejszym zaś stopniu ogranicza zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Zaburzenia funkcjonowania społecznego mogą ujawnić się już od początku choroby oraz utrzymywać się mimo optymalnego leczenia.

Jakie są argumenty za stosowaniem arypiprazolu jako leku pierwszego wyboru we wczesnej schizofrenii?

Jakie są argumenty za stosowaniem arypiprazolu jako leku pierwszego wyboru we wczesnej schizofrenii?

Najczęściej wybieranymi lekami w terapii schizofrenii są rysperydon, paliperydon i olanzapina. Biorąc pod uwagę potencjalne działania niepożądane długoterminowego stosowania tych leków – zwłaszcza ryzyko metaboliczne oraz ryzyko dotyczące chorób układu krążenia, ale także niebezpieczeństwo związane z nadmierną sedacją czy akatyzją i objawami pozapiramidowymi – liczba możliwych do zastosowania w tym wskazaniu bezpiecznych opcji terapeutycznych jest dość niewielka. Najczęściej wybierany rysperydon nie cechuje się niskim ryzykiem ww. działań niepożądanych, mimo to praktyka kliniczna i wieloletnie doświadczenie lekarzy w stosowaniem tego stosunkowo skutecznego leku decydują o jego niegasnącej popularności.