Wstręt do dziury

Wstręt do dziury

Trypofobia dotyka około 15 proc. populacji i sprawia, że cierpiące na nią osoby czują się nieswojo nawet w pobliżu niewinnego plastra miodu lub kawałka napowietrzanej czekolady. Przeczytaj, na czym dokładnie polega zaburzenie.

26-dniowy urlop niezależnie od stażu pracy

26-dniowy urlop niezależnie od stażu pracy

Pracownik będzie pracował wydajnie tylko wtedy, kiedy będzie wypoczęty; urlop jest ważny zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy - mówi psycholog prof. Anna Paszkowska-Rogacz. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy chce zaproponować m.in. 26-dniowy urlop niezależnie od stażu pracy.

Depresja poporodowa

Depresja poporodowa

Choć narodziny dziecka to zwykle radosne wydarzenie, może stać się ono przyczyną rozwoju poważnych zaburzeń nastroju, zwłaszcza zaburzeń o charakterze depresji. Okres pojawienia się depresji poporodowej jest różnie definiowany i może dotyczyć do 12 miesięcy od urodzenia się dziecka, choć zwykle kojarzony jest z okresem połogu, tj. 6 tygodniami od porodu. Depresja poporodowa jest rodzajem jawnego klinicznie epizodu depresyjnego, który może pojawić się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za śmierć pacjenta

Odpowiedzialność szpitala psychiatrycznego za śmierć pacjenta

Pomimo specyfiki funkcjonowania szpitali psychiatrycznych, uwzględniającym świadomość i możliwość kierowania własnym postępowaniem przez pacjentów, nie zwalnia to automatycznie szpitala za akt samobójczy przebywającego w nim pacjenta.

Uzależnienie od opioidów – co powinien wiedzieć lekarz klinicysta?

Uzależnienie od opioidów – co powinien wiedzieć lekarz klinicysta?

Problem uzależnienia od opioidów nasila się z każdym kolejnym rokiem. Szacuje się, że w samych tylko Sanach Zjednoczonych ok. 2% populacji powyżej 12 roku życia zażywało na pewnym etapie swojego życia heroinę, z czego 0,1% podaje stosowanie tego narkotyku przynajmniej przez okres jednego miesiąca. Od roku 2000 liczba zażywających heroinę stale rośnie, w ciągu kilku ostatnich lat zwiększyła się o kilkanaście procent, a liczba zgonów z powodu przedawkowania podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Katatonia u dorosłych

Katatonia u dorosłych

Katatonią nazywamy zespół ogólnoustrojowych zaburzeń dotyczących przede wszystkim zmiany aktywności ruchowej. Pierwotnie termin ten określał chorobę psychiczną objawiającą się spowolnieniem motoryki aż do osłupienia (stuporu). Po raz pierwszy termin ten został wprowadzony i opisany przez niemieckiego psychiatrę Karla Kahlbaum’a w 1874 r. w monografii zatytułowanej: „Die Katatonie oder das Spannungsirreisein“. W obraz kliniczny zaburzeń określanych mianem katatonii wpisywały się wówczas dominacja zaburzeń zachowania oraz zmiana motoryki pacjenta, w tym negatywizm, sztywność, manieryzmy, stereotypie i mutyzm, a także autonomia nozologiczna tej jednostki chorobowej.

Renta z powodu zaburzeń psychicznych

Orzecznictwo lekarskie o niezdolności do pracy w grupie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi jest szczególnie trudne. Zaburzenia te obejmują różnorodną grupę schorzeń, zwykle o przewlekłym przebiegu oraz związane są ze zmiennością stanu czynnościowego organizmu, m.in. z okresowymi zaostrzeniami, a rokowanie w dużej mierze zależne jest od trudnych do przewidzenia sytuacji społecznych.

Prawa pacjenta w szpitalu psychiatrycznym

W trakcie hospitalizacji w szpitalu psychatrycznym jako pacjent masz prawo do: Bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz do bezpłatnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, jeżeli jesteś osobą chorą psychicznie (wskazującą zaburzenia psychotyczne) lub upośledzoną umysłowo, nawet jeżeli nie jesteś osobą ubezpieczoną (art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

Choroba psychiczna a prawa rodzicielskie

Pod pojęciem władzy rodzicielskiej rozumiemy prawa oraz obowiązki rodziców względem dziecka, a zwłaszcza obowiązek jego wychowania, sprawowania nad nim opieki, reprezentowania go, zarządzanie jego majątkiem, dbałość o stan fizyczny i duchowy, przygotowanie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do uzdolnień dziecka. Władza rodzicielska powinna być sprawowana z poszanowaniem godności i praw podopiecznego, zgodnie z dobrem dziecka oraz z interesem społecznym. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice mają prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Przysługuje ono rodzicom bez względu na pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, a do jego ograniczenia niezbędne jest odrębne orzeczenie sądu.

Czy stymulacja mózgu może wpłynąć na poprawę deficytów poznawczych w schizofrenii?

Deficyty poznawcze związane ze schizofrenią mogą mieć bardziej szkodliwy wpływ na codzienne funkcjonowanie chorego niż halucynacje i urojenia. Problemy z pamięcią roboczą i funkcjami wykonawczymi mogą powodować przewlekłą niepełnosprawność i bezrobocie. Obecne terapie nie uwzględniają w wystarczającym stopniu tych deficytów; niezbędne są zatem skuteczniejsze interwencje.

Jaka jest rzeczywista efektywność leków przeciwpsychotycznych?

Skuteczność leków przeciwpsychotycznych pozostaje kontrowersyjna mimo szeroko zakrojonych badań. Dowody z randomizowanych badań klinicznych (RCT) wskazują na wyższość skuteczności klozapiny, olanzapiny i amisulprydu. Niemniej jednak pacjenci z RCT są „nietypowymi“ pod względem dobrowolnego uczestnictwa w badaniach, przestrzegania terapii i (braku) zaburzeń psychoruchowych, dodatkowych obciążeń medycznych i/lub stosowania innych substancji.

Czy warunki życia w Polsce zagrażają zdrowiu psychicznemu?

Czy warunki życia w Polsce zagrażają zdrowiu psychicznemu?

poll 497 comment 2

Czy Pani/Pana zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, obecne warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego ludzi i zwiększają ryzyko zachorowania na choroby psychiczne?