Psychiatria Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Zagadnienia prawne

Obserwacja sądowo-psychiatryczna

Obserwacja sądowo-psychiatryczna

Badanie stanu zdrowia osoby oskarżonej w przypadku dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez tę osobę przestępstwa może byc połączone z obserwacją w zakładzie leczniczym, jeśli biegli psychiatrzy muszą ocenić stan psychiczny oraz poczytalność oskarżonego / podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Ma to miejsce gdy przeprowadzenie obserwcji w warunkach ambulatoryjnych nie jest w opinii biegłych wystarczające, a istnieją uzasadnione wątpliwości co do stanu psychicznego podejrzanego / oskarżonego. Prawnie

Ważność testamentu osób chorych psychicznie

Ważność testamentu osób chorych psychicznie

Dla stwierdzenia nieważności testamentu sporządzonego przez osobę chorą psychicznie, nie będącą ubezwłasnowolnioną, niezbędne jest udowodnienie, iż testator w chwili sporządzania dokumentu nie działał z dostatecznym rozeznaniem z powodu choroby. Co do zasady osoba chora psychicznie nie może sporządzić ważnego testamentu. Samo stwierdzenie chroby psychicznej u spadkodawcy nie sprawia jednak, iż testament jest automatycznie nieważny, ponieważ mógł on zostać sporządzony w okresie poprawy stanu pacjenta, w którym chory był w stanie działać z rozeznaniem.

Realizacja recept na leki psychotropowe

Realizacja recept na leki psychotropowe

Zasady dotyczące wystawiania i realizacji recept na substancje psychotropowe oraz środki odurzające odbiegają od reguł ogólnych, z uwagi na konieczność ustanowienia ścisłej kontroli nad dystrybucją i dostępem do tego rodzaju preparatów. Wykaz objętych tymi odstępstwami substancji, których produkcja, przetwarzanie oraz przewóz są zabronione bez posiadania specjalnego zezwolenia stanowi załącznik do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (z późniejszymi aktualizacjami).

Choroba psychiczna a prawo jazdy

Choroba psychiczna a prawo jazdy

Temat możliwości prowadzenia pojazdów przez osoby chore psychicznie jest złożony i przysparza trudności, głównie z uwagi na brak szczegółowych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz innych aktach prawnych regulujących tę kwestię. Chociaż choroba psychiczna może wykluczać możliwość prowadzenia pojazdów, nie każde zaburzenie psychiczne będzie dyskwalifikowało kierowcę. O zdolności bądź istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami orzekają tzw. lekarze uprawnieni, posiadający odpowiednie kwalifikacje, m.in. specjaliści medycyny pracy.

Uprawnienia i zadania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Uprawnienia i zadania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest instytucją, która została powołana w celu ochrony praw pacjentów hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych. Zakres zadań i obowiązków Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego określają: - art. 10b ust. 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, - par. 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Ważność umów zawieranych przez osoby chore psychicznie

Ważność umów zawieranych przez osoby chore psychicznie

Jak stanowią przepisy art. 82 Kodeksu Cywilnego oświadczenie woli, które składa osoba znajdująca się w stanie wyłączającym swobodne lub świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli, jest uznawane za nieważne. Przepis ten określa jedynie stan psychiczny, nie precyzując dokładnie przyczyn do niego doprowadzających. Stan wyłączający świadomość, o którym mowa w ww. artykule, obejmuje niemożność pełnego zrozumienia własnych i cudzych zachowań oraz skutków i znaczenia podejmowanych działań. Dotyczy on w szczególności chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, jak również osób przejawiających przejściowe zaburzenia czynności psychicznych, zarówno natury patologicznej (np. odurzenie środkami psychoaktywnymi, ciężka choroba), jak i fizjologicznej.

Zawarcie małżeństwa przez osobę chorą psychicznie

Zawarcie małżeństwa przez osobę chorą psychicznie

W przypadku osób chorych psychicznie przepisy prawa przewidują szereg ograniczeń dotyczących możliwości zawarcia związku małżeńskiego. Zgodnie z artykułem 12 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRIO) osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym nie może zawrzeć małżeństwa, chyba że jej stan zdrowia nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa.

Zmiana płci prawnej w Polsce

Zmiana płci prawnej w Polsce

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem płeć może zmienić osoba pełnoletnia, u której zdiagnozowano transseksualizm (definiowany jak zaburzenie identyfikacji płciowej) lub interseksualizm (czyli obojnactwo, posiadanie cech płciowych żeńskich i męskich). Diagnozę najczęściej stawia lekarz psychiatra o specjalności seksuologa, na podstawie wywiadu z pacjentem oraz uzupełniających badań laboratoryjnych, obrazowych, testów psychologicznych lub psychiatrycznych.

Niepoczytalność

Niepoczytalność

Zgodnie z artykułem 31 Kodeksu karnego o niepoczytalności mówimy w przypadku gdy dochodzi do przestępstwa popełnionego przez osobę nie mającą w chwili popełniania czynu zabronionego zdolności do rozpoznania jego znaczenia albo zdolności do pokierowania swoim postępowaniem. Jeżeli zdolność ta była w dużym stopniu ograniczona mówimy o niepoczytalności częściowej (częściowym ograniczeniu poczytalności). Niepoczytalność, w odróżnieniu od niedojrzałości psychicznej nieletnich, nie jest zależna od wieku człowieka.

Przymusowe leczenie uzależnienia od narkotyków

Przymusowe leczenie uzależnienia od narkotyków

Zgodnie z prawem leczenie osób uzależnionych od środków odurzających jest dobrowolne. O zastosowaniu przymusowego leczenia uzależnienia od środków odurzających stanowią: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Kiedy można zastosować przymus leczenia odwykowego? Zasada dobrowolności poddania się leczeniu odwykowemu nie dotyczy osób ubezwłasnowolnionych oraz niepełnoletnich, a także osób skazanych na karę pozbawienia wolności za przestępstwo pozostające z związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej i warunkowo zawieszonych.