Psychiatria Esculap.com - kliknij tutaj, by przejść na stronę główną

Zagadnienia prawne

Choroba psychiczna a prawo jazdy

Choroba psychiczna a prawo jazdy

Temat możliwości prowadzenia pojazdów przez osoby chore psychicznie jest złożony i przysparza trudności, głównie z uwagi na brak szczegółowych wytycznych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz innych aktach prawnych regulujących tę kwestię. Chociaż choroba psychiczna może wykluczać możliwość prowadzenia pojazdów, nie każde zaburzenie psychiczne będzie dyskwalifikowało kierowcę. O zdolności bądź istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami orzekają tzw. lekarze uprawnieni, posiadający odpowiednie kwalifikacje, m.in. specjaliści medycyny pracy.

Uprawnienia i zadania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Uprawnienia i zadania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest instytucją, która została powołana w celu ochrony praw pacjentów hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych. Zakres zadań i obowiązków Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego określają: - art. 10b ust. 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, - par. 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Ważność umów zawieranych przez osoby chore psychicznie

Ważność umów zawieranych przez osoby chore psychicznie

Jak stanowią przepisy art. 82 Kodeksu Cywilnego oświadczenie woli, które składa osoba znajdująca się w stanie wyłączającym swobodne lub świadome podjęcie decyzji i wyrażenie woli, jest uznawane za nieważne. Przepis ten określa jedynie stan psychiczny, nie precyzując dokładnie przyczyn do niego doprowadzających. Stan wyłączający świadomość, o którym mowa w ww. artykule, obejmuje niemożność pełnego zrozumienia własnych i cudzych zachowań oraz skutków i znaczenia podejmowanych działań. Dotyczy on w szczególności chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, jak również osób przejawiających przejściowe zaburzenia czynności psychicznych, zarówno natury patologicznej (np. odurzenie środkami psychoaktywnymi, ciężka choroba), jak i fizjologicznej.

Zawarcie małżeństwa przez osobę chorą psychicznie

Zawarcie małżeństwa przez osobę chorą psychicznie

W przypadku osób chorych psychicznie przepisy prawa przewidują szereg ograniczeń dotyczących możliwości zawarcia związku małżeńskiego. Zgodnie z artykułem 12 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRIO) osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym nie może zawrzeć małżeństwa, chyba że jej stan zdrowia nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa.

Zmiana płci prawnej w Polsce

Zmiana płci prawnej w Polsce

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem płeć może zmienić osoba pełnoletnia, u której zdiagnozowano transseksualizm (definiowany jak zaburzenie identyfikacji płciowej) lub interseksualizm (czyli obojnactwo, posiadanie cech płciowych żeńskich i męskich). Diagnozę najczęściej stawia lekarz psychiatra o specjalności seksuologa, na podstawie wywiadu z pacjentem oraz uzupełniających badań laboratoryjnych, obrazowych, testów psychologicznych lub psychiatrycznych.

Niepoczytalność

Niepoczytalność

Zgodnie z artykułem 31 Kodeksu karnego o niepoczytalności mówimy w przypadku gdy dochodzi do przestępstwa popełnionego przez osobę nie mającą w chwili popełniania czynu zabronionego zdolności do rozpoznania jego znaczenia albo zdolności do pokierowania swoim postępowaniem. Jeżeli zdolność ta była w dużym stopniu ograniczona mówimy o niepoczytalności częściowej (częściowym ograniczeniu poczytalności). Niepoczytalność, w odróżnieniu od niedojrzałości psychicznej nieletnich, nie jest zależna od wieku człowieka.

Przymusowe leczenie uzależnienia od narkotyków

Przymusowe leczenie uzależnienia od narkotyków

Zgodnie z prawem leczenie osób uzależnionych od środków odurzających jest dobrowolne. O zastosowaniu przymusowego leczenia uzależnienia od środków odurzających stanowią: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Kiedy można zastosować przymus leczenia odwykowego? Zasada dobrowolności poddania się leczeniu odwykowemu nie dotyczy osób ubezwłasnowolnionych oraz niepełnoletnich, a także osób skazanych na karę pozbawienia wolności za przestępstwo pozostające z związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej i warunkowo zawieszonych.

Przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu

Przymusowe leczenie uzależnienia od alkoholu

Leczenie uzależnienia co do zasady powinno być dobrowolne. Przepisy prawne regulują jednak szczegółowo sytuacje, w których istnieje przymus leczenia odwykowego. W przypadku uzależnienia od alkoholu jest to ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 07.70.473 z późn. zm.).

Dopalacze – (nie)legalne środki psychoaktywne

Dopalacze – (nie)legalne środki psychoaktywne

Dopalacze, a dokładniej „nowe substancje psychoaktywne“ są to nowe narkotyki lub związki o działaniu psychotropowym, które nie pozostają pod kontrolą konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej leków i związków psychoaktywnych (narkotyków, środków halucynogennych), mimo potencjalnie porównywalnego działania. Mogą być zarówno substancjami naturalnymi (np. szałwia wieszcza, powój hawajski, kratom, muchomory), jak i półsyntetycznymi bądź syntetycznymi.