Artykuły

Depresje w schorzeniach somatycznych – podejścia terapeutyczne

Depresje w schorzeniach somatycznych – podejścia terapeutyczne

Wystąpienie (atypowych) objawów zaburzenia depresyjnego może być jedynym powodem, dla którego zaniepokojony pacjent zgłasza się po pomoc do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Z uwagi na ich niespecyficzny charakter, droga do prawidłowej diagnozy, często poprzez wykluczenie, wiedzie przez szereg następujących po sobie konsultacji specjalistycznych wymagających przeprowadzenia licznych badań dodatkowych.

Otępienie spowodowane alkoholem

Otępienie spowodowane alkoholem

W ostatnich dekadach na całym świecie obserwuje się proces starzenia się społeczeństw i związany z tym wzrastający odsetek osób mających w różnym stopniu nasilone zaburzenia funkcji poznawczych.

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń funkcji poznawczych. Kiedy zaczynać leczenie?

Wczesne rozpoznawanie zaburzeń funkcji poznawczych. Kiedy zaczynać leczenie?

Zarówno w powszechnym przekonaniu, jak i według wiedzy popartej badaniami naukowymi, pogarszanie się sprawności poznawczej jest nieodłącznym elementem fizjologicznego procesu starzenia się. Jednocześnie wiadomo, że zakres i dynamika obniżania się poziomu aktywności poznawczej w przypadku zdrowych, starszych osób są odmienne, niż u pacjentów z rozpoczynającym się otępieniem...

Uzależniony lekarz – pacjent czy kolega?

Uzależniony lekarz – pacjent czy kolega?

Zagadnienie pomocy uzależnionym lekarzom poprzez motywowanie do leczenia, zapewnienie szybkiego dostępu do efektywnej terapii oraz wspieranie w utrzymywaniu abstynencji jest oczywiste. Znacznie bardziej kontrowersyjne są zagadnienia dotyczące postępowania z uzależnionymi kolegami, którzy nie chcą się leczyć i potencjalnie stanowią zagrożenie dla leczonych przez nich pacjentów...

Depresje w wieku podeszłym – leczenie inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny

Depresje w wieku podeszłym – leczenie inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny

Depresje występujące w wieku podeszłym są najczęstszymi zaburzeniami psychicznymi, trudnymi do rozpoznania i leczenia. Związane jest to z częstym współwystępowaniem depresji z chorobami somatycznymi i neurologicznymi, ale także z występowaniem obrazów klinicznych nietypowych z powodu m.in. stosowania dużej liczby leków (interakcje) oraz licznych czynników psychospołecznych...

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna – alternatywna metoda leczenia depresji

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna – alternatywna metoda leczenia depresji

Niesatysfakcjonująca skuteczność leczenia zespołów depresyjnych w przebiegu zaburzeń afektywnych jest istotnym problemem klinicznym. Wyniki badania STAR*D pokazały, że tylko ok. 30% pacjentów z dużą depresją osiąga remisję podczas leczenia pierwszym lekiem przeciwdepresyjnym...

Fototerapia – kiedy zaczynać

Fototerapia – kiedy zaczynać

Chociaż współczesna farmakoterapia oferuje osobom z zaburzeniami psychicznymi coraz większe możliwości, jest jednak w wielu przypadkach niewystarczająca. U części pacjentów leczenie farmakologiczne nie jest skuteczne lub jest tylko częściowo skuteczne, u niektórych chorych farmakoterapia jest przeciwwskazana...

Wskazania i skuteczność głębokiej stymulacji mózgu (DBS)

Wskazania i skuteczność głębokiej stymulacji mózgu (DBS)

Zabieg głębokiej stymulacji mózgu (deep brain stimulation, DBS) został po raz pierwszy przeprowadzony przez Poola w 1948 r. (1). W trakcie dokonanej wówczas operacji implantowano elektrodę do jądra ogoniastego u kobiety z ciężką postacią choroby Parkinsona. Brak jest wprawdzie danych dotyczących wpływu operacji na objawy ruchowe choroby Parkinsona, jednak obserwowano znaczną poprawę stanu psychicznego chorej, która wyjściowo prezentowała nasilone objawy depresyjne.

Depresja psychotyczna – leczenie

Depresja psychotyczna – leczenie

Na zespół depresyjny składają się cechy i objawy podstawowe takie jak obniżenie nastroju, obniżenie napędu psychoruchowego, zaburzenia rytmu okołodobowego, objawy somatyczne, lęk oraz cechy i objawy wtórne: depresyjne zaburzenia myślenia i zaburzenia aktywności złożonej.

Znaczenie wczesnego rozpoznawania choroby afektywnej dwubiegunowej

Znaczenie wczesnego rozpoznawania choroby afektywnej dwubiegunowej

Mimo pozornie bardzo charakterystycznego obrazu klinicznego, rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) bywa bardzo trudne. Wyniki badań retrospektywnych wskazują, że od przypuszczalnego momentu wystąpienia choroby (pojawienia się potencjalnie możliwych do zaobserwowania objawów) do ustalenia formalnego rozpoznania upływa niekiedy 10 i więcej lat (1). Zjawisko to może mieć różne przyczyny...

Możliwości wykorzystania technik zapożyczonych z terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce lekarza rodzinnego

Możliwości wykorzystania technik zapożyczonych z terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce lekarza rodzinnego

Terapia poznawczo-behawioralna (cognitive-behavioral therapy, CBT) jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych form psychoterapii, a liczne badania dowodzą jej skuteczności w leczeniu wielu zaburzeń. CBT z powodzeniem znajduje zastosowanie, m.in. w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych uogólnionych i z napadami paniki, fobii, uzależnień, zaburzeń pod postacią somatyczną, hipochondrii, zaburzeń odżywiania, osobowości, bezsenności, ADHD, problemów małżeńskich czy zachowań suicydalnych.

Witamina D3 a depresja

Witamina D3 a depresja

poll 911 comment 6

Czy zleca Pan(i) oznaczenie stężenia witaminy D3 w surowicy u pacjentów z objawami depresji?